Autores
N.L. Gangadhar, K. Prabhudas, Sashi Bhushan, M. Rajasekhar, Munasira Sulthana, S.B. Barbuddhe & H. Rehaman